Latest Past Events

Maha Yoga Nidra 29 Nov-5 Dec 2022

Sakha Ashram Chandigah, Punjab

Maha Yoga Nidra - 7 Days Shivir Yoga Nidra + Jyotish Chikitsa + Raaga Therapy + Hydrogen (Guru Urja) Maha Yoga Nidra Shivir Dates are here : Maha Yoga Nidra Shivir Dates are here : 20-26  October 30-5  November 9-15 November 19-25 November 29-5 December बुकिंग के लिए संपर्क करें: 7985899179, 8288863788 BOOK YOUR SLOT …

Maha Yoga Nidra 29 Nov-5 Dec 2022 Read More »

Maha Yoga Nidra 19-25 Nov 2022

Sakha Ashram Chandigah, Punjab

Maha Yoga Nidra - 7 Days Shivir Yoga Nidra + Jyotish Chikitsa + Raaga Therapy + Hydrogen (Guru Urja) Maha Yoga Nidra Shivir Dates are here : Maha Yoga Nidra Shivir Dates are here : 20-26  October 30-5  November 9-15 November 19-25 November 29-5 December बुकिंग के लिए संपर्क करें: 7985899179, 8288863788 BOOK YOUR SLOT …

Maha Yoga Nidra 19-25 Nov 2022 Read More »

Maha Yoga Nidra 9-15 Nov 2022

Sakha Ashram Chandigah, Punjab

Maha Yoga Nidra - 7 Days Shivir Yoga Nidra + Jyotish Chikitsa + Raaga Therapy + Hydrogen (Guru Urja) Maha Yoga Nidra Shivir Dates are here : Maha Yoga Nidra Shivir Dates are here : 20-26  October 30-5  November 9-15 November 19-25 November 29-5 December बुकिंग के लिए संपर्क करें: 7985899179, 8288863788 BOOK YOUR SLOT …

Maha Yoga Nidra 9-15 Nov 2022 Read More »